Παραδοτέα

Έκθεση για τις Εκπαιδευτικές ανάγκες των Ομάδων Στόχων 

Η έκθεση θα αναλύσει τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Χημεία και Φυσική) στα δημοτικά/γυμνάσια σε όλες τις χώρες-εταίρους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυσκολίες των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ποια θέματα είναι πιο δύσκολο να διδαχθούν διαδικτυακά και να γίνουν κατανοητά από τους μαθητές.

Η έκθεση στοχεύει να ερευνήσει τις τρέχουσες ελλείψεις στη διαδικτυακή διδασκαλία των μαθημάτων των Θετικών Επιστημών και να αναπτύξει πολιτικές για την ενθάρρυνση των μαθητών, ώστε να πειραματίζονται, να εμπλακούν περισσότερο και να μαθαίνουν με ποικίλους τρόπους.

Also available in: GRFIITSL

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Αυτό το αποτέλεσμα στοχεύει να αναπτύξει μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τέχνη για τη διαδικτυακή διδασκαλία της επιστήμης στους μαθητές. Πρόσφατες παιδαγωγικές αντιλήψεις δείχνουν ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της πραγματικής φύσης της επιστήμης, στην ανάπτυξη προσωπικών μαθησιακών χαρακτηριστικών και κοινωνικών ικανοτήτων.
Επιπλέον, η επιστημονική εννοιολογική ανάπτυξη μας παρακινεί να βρούμε νέους τρόπους, χρησιμοποιώντας την τέχνη για να ενισχύσουμε τα εγγενή κίνητρα των μαθητών όσον αφορά τη μάθηση των φυσικών επιστημών- πρέπει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον τους, να τους δείξουμε ότι η μάθηση των φυσικών επιστημών είναι πολύτιμη και ουσιαστική και να τους ενθαρρύνουμε να αποδεχθούν διαφορετικά μέσα, όπως οι δημιουργικές τέχνες και οι μορφές εικαστικών τεχνών στην ηλεκτρονική μάθηση των φυσικών επιστημών. 

Also available in: GRFIITSL

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης και ενός προγράμματος επιμόρφωσης για την αξιοποίηση του πλαισίου διδασκαλίας των επιστημών μέσω μορφών τέχνης και εικαστικών τεχνών.

Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε με βάση τα πορίσματα της έκθεσης για τις μαθησιακές ανάγκες των ομάδων-στόχων και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας- βασίζεται σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε ολόκληρη την ΕΕ για την αναζήτηση καλών παραδειγμάτων, υλικού και ποικιλομορφίας των επίσημων πλαισίων διδασκαλίας και μάθησης στις 4 χώρες-εταίρους.

Also available in: GRFIITSL

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τους Εκπαιδευτικούς

Η πλατφόρμα και οι παιχνιδοποιημένοι πόροι στοχεύουν να βελτιώσουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών να παραδίδουν διαδικτυακά μαθήματα και να εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η πλατφόρμα MOOC περιέχει διαδικτυακά μαθήματα σχεδιασμένα για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων με ψηφιακούς πόρους, όπως διαδικτυακές ενότητες, εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, αναρτήσεις σε ιστολόγια, άρθρα και άλλα εργαλεία μάθησης.

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλους και προσφέρουν μια πλήρη διαδικτυακή εκπαιδευτική εμπειρία δωρεάν. 

Leaflet

Available in: ENGRFIITSL

Newsletters

1st Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

2nd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

3rd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

4th Newsletter

Available in: ENGRFIITSL