Αποτελέσματα

Ο ρόλος των σχολείων και των ενδιαφερομένων στην εκπαίδευση θα ενισχυθεί, εφόσον οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών θα εξοπλιστούν με νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία στο διαδίκτυο. Τα επιστημονικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, οι πινακοθήκες και οι εκπαιδευτικοί άλλων γνωστικών αντικειμένων θα συμμετέχουν ενεργά στο έργο, προτείνοντας νέα μέσα διδασκαλίας σε επίσημα πλαίσια και προσφέροντας έτσι σημαντικά οφέλη σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, επιτρέποντας παράλληλα την ομαλότερη ενσωμάτωση της διαδικτυακής διδασκαλίας των επιστημών μέσω διαφόρων μορφών τέχνης.

Η κοινοπραξία θα εργαστεί για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής (Υπουργείο Παιδείας). Οι εταίροι θα δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας μέσω καινοτόμων διαδικτυακών πόρων. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα του έργου θα περιέχει καινοτόμο μαθησιακό υλικό για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω των Εικαστικών Τεχνών. Θα παρουσιάζει καλές πρακτικές, θα συγκεντρώνει και θα προσφέρει δωρεάν υλικό στο ενδιαφερόμενο κοινό, ιδίως στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου. Η συμμετοχή τους θα έχει μακροχρόνια επίδραση στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να παράγουν διαρκείς αλλαγές και προωθώντας τη βιωσιμότητα του έργου. Αυτό θα επιτευχθεί από τα σχολικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο λόγω του ότι η μεθοδολογία και η εργαλειοθήκη του έργου θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια με πιθανές προσαρμογές.