Online Teaching Advancement

Science through Art

Napredovanje v spletnem poučevanju – znanost skozi umetnost je Erasmus+ projekt, katerega cilj je uporabiti umetnost za premagovanje ovir pri spletnem poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov, pripomoči k boljšim učnim rezultatom in spodbujanje k lažjemu vključevanju v pozitivne učne izkušnje.

Za uvajanje novih načinov spletnega poučevanja in učenja, za doseganje boljših učnih rezultatov, ki temeljijo na učnih načrtih, in za zmanjšanje občutka socialne izolacije se lahko uporabi različne vrste umetnosti in umetnostnih izrazov.

V skladu s tem so glavni cilji projekta sledeči:

Opremiti strokovne delavce osnovnih šol (učitelje naravoslovnih predmetov) s spretnostmi in znanjem za delo na daljavo prek uporabe umetnosti in umetnostnih izražanj za poučevanje naravoslovnih predmetov.

Vplivati ​​na oblikovalce politik v vseh partnerskih državah, da zagotovijo smernice in podporo za učinkovito učenje naravoslovnih predmetov na daljavo.

Olajšati prehod pri spremembi načinov izvajanja pouka s krepitvijo samopodobe in spodbujanjem osebne rasti tako učiteljev naravoslovnih predmetov kot učencev po pomembnih življenjskih spremembah, kakršno je učenje na daljavo, ki poteka brez fizičnih stikov s prijatelji in vrstniki.

z

Ponuditi zainteresiranim deležnikom v izobraževalni skupnosti mesto v projektu in možnost sodelovanja pri pripravi vsebin platforme, kjer bo zbirka učnega gradiva in primeri najboljših praks.

Projekt je namenjen predvsem osnovnošolskim učiteljem in njihovim učencem.

Poleg partnerskih organizacij bodo v projekt aktivno vključene tudi druge osnovne šole, muzeji in galerije, znanstveni centri, univerze in ostali ustrezni deležniki.