Δραστηριότητες

Προσέγγιση των ομάδων-στόχων (δηλαδή των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών και των μαθητών τους) μέσω επαφής με ενώσεις καθηγητών φυσικών επιστημών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι μαθησιακές τους ανάγκες, τα δυνατά τους σημεία και οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας. Ταυτόχρονα, θα εντοπιστούν ενδιαφερόμενοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και των σχολών Επιστημών της Εκπαίδευσης) και θα κληθούν επίσημα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των παραδοτέων του έργου, προσφέροντας ανατροφοδότηση και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες του έργου (όπως τις ομάδες εστίασης).

Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, με βάση την εκπαιδευτική αξία της Τέχνης και της Εικαστικής Τέχνης, και της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης για τη διαδικτυακή μάθηση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε περιβάλλοντα τάξης και αυτόνομης μάθησης με εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες.

Δημιουργία της πλατφόρμας MOOC και πιλοτικές δοκιμές.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχετικών ενδιαφερομένων μέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις προώθησης στις 4 χώρες-εταίρους.